Een Hond is Geen Robot

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving en het gebruik van de diensten aangeboden op de website “eenhondisgeenrobot.be”, beheerd door Elfi Devolder met ondernemingsnummer BE0797.861.820 (hierna aangeduid als “beheerder” of “wij”).

2. Inschrijving en Account

2.1 Om gebruik te maken van de diensten op deze website, dient de gebruiker (hierna aangeduid als “gebruiker” of “u”) zich te registreren en een account aan te maken.

2.2 U gaat ermee akkoord dat alle verstrekte informatie tijdens de registratie waarheidsgetrouw, volledig en actueel is.

2.3 U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens en het beperken van de toegang tot uw account.

3. Gebruik van Diensten

3.1 Onze website biedt verschillende diensten aan, waaronder het volgen van cursussen, het doen van aankopen, en deelname aan community-activiteiten.

3.2 U gaat akkoord met het naleven van alle toepasselijke wetten en voorschriften bij het gebruik van onze diensten.

3.3 Wij behouden het recht om, naar eigen goeddunken, de toegang tot bepaalde diensten te weigeren of te beëindigen.

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video’s en cursusmaterialen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van de beheerder.

4.2 Het is niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

5. Aankopen

5.1 Bij het doen van aankopen op onze website gaat u akkoord met de opgegeven prijzen en de betalingsvoorwaarden.

5.2 De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in prijsopgaven of technische problemen met betrekking tot betalingen.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

6.1 Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten.

7. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in der minne te schikken. Indien dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de beheerder is gevestigd.